Privacy Policy

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 : Karakter

De bepalingen van deze algemene voorwaarden beogen algemene regels te geven voor het aangaan en uitvoeren van alle verbintenissen, waarbij wij betrokken zijn en voor een aantal daarbij mogelijke situaties. Uit overwegingen van efficiëntie willen wij graag zo min mogelijk afwijken van deze bepalingen, al is dit in speciale gevallen wel mogelijk. Bijzondere bepalingen, mits schriftelijk vastgelegd, gaan altijd boven deze bepalingen.

Artikel 2 : Toepasselijkheid

1. Op alle door ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten, alsmede op de uitvoering van de overeenkomsten en op alle andere verbintenissen met ons, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van eventuele door wederpartij gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2. Onder wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met ons een verbintenis is aangegaan dan wel met ons heeft, dan wel

van ons een aanbod daartoe heeft ontvangen, en behalve deze ook diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n) onder algemene of bijzondere titel, en degene die zich als zodanig voordoet.

Artikel 3 : Offertes

Indien niet anders vermeld, zijn onze aanbiedingen geheel vrijblijvend. Indien in de aanbieding niets anders is aangegeven, is deze niet langer geldig dan 30 (zegge: dertig) dagen. Aanbiedingen uit voorraad geschieden altijd onder voorbehoud van tussentijdse verkoop.

Artikel 4 : Totstandkoming overeenkomsten

1. Voor de bepaling van de inhoud van de overeenkomst is de bestelopdracht doorslaggevend. 2. Wijzigingen in de met ons gesloten overeenkomst dienen schriftelijk aan ons doorgegeven te worden, doch gelden niet eerder dan nadat ze door ons schriftelijk aan wederpartij zijn bevestigd. 3. Elke overeenkomst wordt door ons met wederpartij aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat wederpartij op het moment dat wij conform artikel 7 tot levering overgaan, naar onze beoordeling voldoende kredietwaardig is voor de nakoming van de uit de overeenkomsten voor hem jegens ons voortvloeiende financiële verplichtingen, tenzij wederpartij reeds aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan of betaling op een naar ons oordeel voldoende wijze heeft zeker gesteld.

Artikel 5: Prijzen

1. Tenzij anders overeengekomen, zijn onze prijzen vermeld in Euro’s, en gebaseerd op de stand der lonen en materiaalprijzen op de datum van de bestelopdracht, exclusief omzetbelasting, doch inclusief verpakking.
2. Indien gedurende het tijdvak, liggende tussen de datum van opdracht en die der aflevering, verhogingen of toeslagen van kracht worden op de vracht- en/of douanetarieven der producten of grondstoffen welke wij van onze leveranciers betrekken, of indien overheidsmaatregelen worden afgekondigd die gevolgen hebben welke niet als normale handelsrisico’s zijn aan te merken, zijn wij gerechtigd wederpartij dienovereenkomstig toeslagen op de prijzen der lopende bestellingen te berekenen.

3. Indien dienstverlening is overeengekomen zijn wij bevoegd om eventuele kosten, verband houdende met aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan voorzien of vertraging buiten onze schuld in de uitvoering van de werkzaamheden, boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen.

Artikel 6: Betalingen

1. Betalingen dienen te geschieden uiterlijk binnen 30 (zegge: dertig) dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, middels storting of bijschrijving op een door ons aangegeven bank- of girorekening. De op onze bank/giro- afschriften aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

2. Wederpartij is niet gerechtigd tot enige korting of compensatie, hoe ook genaamd, tenzij zulks schriftelijk door ons is toegestaan.

3. Indien het volgens factuur verschuldigde bedrag niet binnen de in lid 1 genoemde termijn is voldaan, is wederpartij zonder daartoe een ingebrekestelling vereist is, vanaf de factuurdatum aan ons een rente verschuldigd op jaarbasis van 2% (zegge: twee procent) boven de dan geldende wettelijke rente per (gedeelte van een) maand over het totaal nog openstaande bedrag.

4. Wanneer wij genoodzaakt zijn een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso te geven, zijn alle daarmee verband houdende gerechtelijke en buiten- gerechtelijke kosten voor rekening van wederpartij. Voor de buitengerechtelijke kosten is wederpartij minimaal 15% (zegge; vijftien procent) van de hoofdsom, vermeerderd met de reeds verschuldigde rente aan ons verschuldigd met een absoluut minimum van 500,00 (zegge; vijfhonderd Euro), exclusief B.T.W.

5. Iedere betaling van wederpartij strekt primair ter voldoening van door hem verschuldigde rente alsmede van de door ons gemaakte incassokosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste nog openstaande vordering:
6. Indien een bestelling wordt geannuleerd zijn wij gerechtigd om ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te eisen ofwel de annulering te aanvaarden en de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Bij annulering van de overeenkomst zijn wij gerechtigd een forfaitaire schade- vergoeding te eisen van minstens 20% (zegge: twintig procent) van de overeenkomst, met een minimumbedrag van 45,00 (zegge: vijfenveertig Euro).

Artikel 7

1. In gevallen dat wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een verzoek daartoe ingediend is, tot boedelafstand overgaat, en een verzoek tot surseance van betaling indient, ingediend is of wanneer hij in - voorlo- pige - surseance van betaling verkeert, dan wel beslag legt op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c. enige op hem rustende verplichting jegens ons niet, niet tijdig of niet juist nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk deel daarvan, daaronder begrepen inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf: hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der gemelde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door wederpartij op grond van de door ons verrichte leveringen terstond en zonder dat enige waar- schuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen en/of terug te - doen - nemen, als onverminderd onze overige rechten op vergoeding van kosten, schaden en interesten.
2. Teneinde ons in het vorige lid genoemde recht tot terugname van de producten uit te kunnen oefenen, verleent wederpartij reeds nu voor alsdan toestemming om zijn terreinen en gebouwen waar de producten zich bevinden, daartoe te - laten - betreden.

Artikel 8: Leveringen

1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen worden alle leveringen eenmaal franco aangeboden, daarna worden de bestelde goederen in depot geplaatst ter
beschikking van de cliënt.
2. Indien een overeenkomst betrekking heeft op meer producten kan de levering voor het geheel of bij gedeelte plaatsvinden. Bij gedeeltelijke levering is wederpartij gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

3. Het risico voor de door ons aan wederpartij te leveren producten gaat volledig over op wederpartij bij verzending uit de fabriek c.q. het magazijn.
4. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is het mogelijk dat, in geval van het niet op voorraad zijn van de standaardverpakkingen, afwijkende verpakkingen worden geleverd.

Artikel 9: Levertijd

1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Slechts indien een leveringstijd uitdrukkelijk schriftelijk als fataal is overeengekomen, is weder- partij gerechtigd schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, indien wij niet binnen deze termijn de bestelde zaken afgeleverd hebben, doch niet dan nadat wederpartij ons per aangetekend schrijven nog een redelijke termijn van tenminste 14 (zegge: veertien) dagen gegund heeft om alsnog onze verplichtingen na te komen, behoudens indien zich een situatie als in artikel 10 bedoeld voordoet.

3. Indien geen levertijd als bindend overeengekomen is en wij deze levertijd overschrijden, is wederpartij niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en heeft ze geen recht op schade- vergoeding.

Artikel 10: Overmacht

Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bedrijfsbezetting, ovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoei- lijkheden, oproer, molest, brand, waterschade, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoer-

belemmeringen, contingenteringen, verkoopverboden en alle andere bedrijfsstoringen, alles bij ons c.q. bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie door onze leveranciers, waardoor wij onze verplichtingen jegens wederpartij redelijkerwijs niet (meer) kunnen nakomen. In geval van overmacht zijn wij te onzer keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst te annuleren, zonder dat wij deswege gehouden zijn enige schade aan wederpartij te voldoen.

Artikel 11: Garantie en reclame

1. Tenzij anders overeengekomen, verlenen wij op de door ons geleverde producten etc.
Een garantie van 3 (zegge: drie) maanden, gerekend vanaf de dag der verzending.
2. Onze garantieverplichting is te allen tijde beperkt tot het herstellen c.q. vervangen van een defect apparaat c.q. onderdeel daarvan. Wij zijn nimmer tot meer gehouden, met name niet tot het vergoeden van eventueel door wederpartij ten gevolge van het defect geleden schade.
3. Voor zover het betreft een apparaat of onderdeel dat wij van een derde betrokken hebben, gaat onze garantie nimmer uit boven de garantie aanspraken welke wij jegens die derde kunnen doen gelden, en zullen onze garantieverplichtingen zo nodig dienovereenkomstig verminderd worden.
4. Reclames ter zake van gebreken aan door ons geleverde c.q. geplaatste producten dienen schriftelijk bij ons te worden ingediend en wel uiterlijk binnen een week na levering en onder nauwkeurige opgave van de aard en de omvang van de klachten. Wij dienen door wederpartij in de gelegenheid te worden gesteld ons ter plaatse van de gegrondheid van de klachten te overtuigen. 5. De aanspraak van wederpartij jegens ons op garantie vervalt direct in de volgende gevallen:
- indien wederpartij een gebrek zelf heeft gerepareerd of heeft doen repareren, waardoor het

gebrek verergerd is of waardoor andere gebreken veroorzaakt zijn;
- indien wederpartij zijn verplichtingen jegens ons niet nakomt;
- vertraging van levering met meer dan een maand, welke vertraging aan de schuld van wederpartij

te wijten is;
- het niet juist opvolgen van instructies en het niet gebruiken van de geleverde zaken naar de aard

daarvan en volgens normale begrippen;
- onvoldoende onderhoud, te wijten aan de schuld van wederpartij;
- monteren en/of repareren en/of in bedrijf stellen door wederpartij of een derde, van de geleverde

zaken zonder onze uitdrukkelijke toestemming;
- het zelf of door derden laten aanbrengen van wijzigingen in de geleverde producten, indien

daardoor het gebrek ontstaan is;
- het te laat indienen van een reclame als bedoeld in het tweede lid van dit artikel.

Artikel 12: Aansprakelijkheid en exoneratie

1. Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht en tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van ons, zijn wij niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, stillig schade, schade aan roerende of onroerende producten, dan wel aan personen, zowel bij wederpartij als bij derden, ook niet indien die schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van onze ondergeschikten en/of door ons bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. Wij zijn tevens niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door verkeerde toepassing van de door ons geleverde zaken door wederpartij en degenen wier handelen voor zijn risico komt.
2. Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het door ons met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde bedrag. Indien er in voorkomend geval geen verzekerings dekking mocht blijken te bestaan, om welke reden ook, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de factuur- waarde van de geleverde, schade veroorzakende, zaken.
3. Wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken van octrooihouders en/of licentiehouders, veroorzaakt door gebruikmaking onzerzijds van door wederpartij aan ons verstrekte gegevens.

Artikel 13: Algemene voorwaarden voor verhuurde en/of in bruikleen gegeven materialen

1. Wederpartij is niet gerechtigd een door ons geïnstalleerde installatie te verplaatsen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
2. Wederpartij zal het goed niet onderverhuren, verkopen, verhypothekeren, belasten, verpanden, het bezit daarvan afstaan of het op andere wijze vervreemden, bezwaren of uit haar macht brengen, en hij zal het goed beschermen tegen beslag, executie, beschadiging, verlies, diefstal, verdwijning, vermissing, verduistering.

3. Wederpartij zal ervoor zorg dragen dat de goederen roerend blijven.
4. Indien wederpartij in strijd met een van de verboden van het tweede lid of de verplichting van het derde lid handelt, zal hij alle schade welke wij daardoor lijden aan ons dienen te vergoeden 5. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting zijn wij gemachtigd de verhuurde en/of in bruikleen gegeven materialen terstond retour te halen (zie ook artikel 7).

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang

1. Alle door ons te leveren en geleverde zaken blijven ons eigendom totdat wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens ons ter zake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, ter zake door ons verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake de vorderingen van ons jegens wederpartij wegens tekortschieten door wederpartij in de nakoming van zijn verbintenissen jegens ons, heeft voldaan.

2. Ingeval van be-, verwerking of vermenging van het geleverde door of bij wederpartij, verkrijgen wij het medeeigendomsrecht in het (de) nieuwe ontstane product(en) en de hoofdzaak, tot de waarde van het door ons geleverde en of met het geleverde samengestelde producten c.q. onze oorspronkelijke producten.

3. Wederpartij is gehouden het geleverde duidelijk aanwijsbaar op te slaan en is verplicht om, indien wij de producten op grond van het in deze algemene voorwaarden bepaalde terugeisen, deze onmiddellijk aan ons ter beschikking te stellen, waar de producten zich ook bevinden, op straffe van een direct opeisbare boete van 500,00 (zegge: vijfhonderd Euro) per dag dat wederpartij daarmede in gebreke blijft.

4. Wederpartij is gerechtigd om de zaken in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening te verkopen of te gebruiken, maar is niet gerechtigd om de zaken op welke wijze dan ook te vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheids- of genotsrecht of anderszins aan het verhaal van ons te onttrekken.

Artikel 15: Toepasselijk recht

Op alle door ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten en andere met ons aangegane verbintenissen, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluiten het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16: Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering zullen, voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, worden beslist door de Kantonrechter te Rotterdam dan wel de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage.

Artikel 17: Vertalingen

Bij onduidelijkheden in de tekst van vertalingen van deze algemene voorwaarden dient eerst de Nederlandse tekst geraadpleegd te worden om duidelijkheid te verschaffen. Pas indien de Nederlandse tekst geen uitsluitsel geeft en partijen ook anderszins geen duidelijkheid verkrijgen, is uitleg door de conform artikel 15 van deze algemene

voorwaarden bevoegde rechter mogelijk.

Almelo, november 2015